Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BEFIT.INFO.PL

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://befit.info.pl (dalej jako: „Befit”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”). Celem Befit.info.pl jest umożliwienie usługobiorcy otrzymania dedykowanego dla niego planu treningowego wraz z planem diety, niezależnie od miejsca zamieszkania czy aktualnego pobytu. Każdy plan treningowy oraz dieta obejmują różnorodne treningi i zestawy dań, tak aby były one jak najbardziej skuteczne, ale przy tym atrakcyjne.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym, składanie Zamówień, zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez Befit.

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Befit, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem

Zespół Befit

1)  O NAS

Właścicielem Befit.info.pl jest DAMIAN JAROSZEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BE FIT DAMIAN JAROSZEWICZ wpisany do rejestru działalności gospodarczej w Irlandii, posiadający adres siedziby i adres do doręczeń: 32 Lawlor Way, Portlaoise, C.O. Laois, Ireland; Tax ID: 1329276UA, adres poczty elektronicznej: damianbefit@gmail.com oraz numer telefonu kontaktowego (koszt połączenia według stawki operatora za połączenia do państw członkowskich Unii Europejskiej): 353 87 396 20 77 (dalej jako: „Usługodawca” lub „Administrator”).

2)  DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. ANKIETA –kwestionariuszprzesyłany Usługobiorcy po opłaceniu Zamówienia, który Usługobiorca wypełnia danymi niezbędnymi dla przygotowania Planu przez Usługodawcę, m. in. dotyczącymi stanu zdrowia, wagi, wzrostu i wieku Usługobiorcy.
  1. CENNIK – cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu dostępny na stronie Serwisu Internetowego w zakładce „Cennik”.
  1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Usługobiorcy złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Planu oraz sposobu płatności.
  1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
  1. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  1. KONSULTACJA – niewiążąca, pomocnicza opinia Usługodawcy udzielana Usługobiorcy zgodnie z jego Zamówieniem polegająca na udzieleniu informacji z zakresu pomocy dietetycznej oraz treningowej. Konsultacja nie stanowi udzielenia pomocy, porady lub opinii lekarskiej, ani orzeczenia o stanie zdrowia, czy tez opinii konsylium w rozumieniu Ustawy o Zawodzie Lekarza. Konsultacja nie stanowi także działalności leczniczej ani świadczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Działalności Leczniczej. Konsultacja ma charakter informacyjny i edukacyjny oraz ma na celu promocję zdrowego stylu życia.
  1. KONTO, KONTO USŁUGOBIORCY – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach oraz o innych działaniach w ramach Serwisu Internetowego.
  1. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
  1. PLAN – oferowany w Serwisie Internetowym i sporządzony na Zamówienie Usługobiorcy plan treningów lub/i plan diet, który ma możliwość zakupić Usługobiorca i korzystać z niego po zalogowaniu się na swoje Konto.
  1. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
  1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  1. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, BEFIT.INFO.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://befit.info.pl.
  1. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  1. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym zawieranie umów o świadczenie usług, nie jest związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. będąca w tym wypadku konsumentem) – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Serwisu Internetowego, w tym składająca lub zamierzająca składać Zamówienia za jego pośrednictwem.
  1. USŁUGODAWCA, ADMINISTRATOR – DAMIAN JAROSZEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BE FIT DAMIAN JAROSZEWICZ wpisany do rejestru działalności gospodarczej w Irlandii, posiadający adres siedziby i adres do doręczeń: 32 Lawlor Way, Portlaoise, C.O. Laois, Ireland; Tax ID: 1329276UA, adres poczty elektronicznej: damianbefit@gmail.com.
  1. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  1. USTAWA O ZAWODZIE LEKARZA – ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia z dnia 5 grudnia 1996 r. (Dz.U. 1997 Nr 28, poz. 152) tj. z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.)
  1. USTAWA O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 ze zm.)
  1. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Usługobiorcy zmierzające bezpośrednio do zakupu Planu.

3)  OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z BEFIT.INFO.PL

 1. Befit.info.pl jest Serwisem Internetowym mającym na celu umożliwienie Usługobiorcy otrzymania dedykowanego dla niego planu treningowego wraz z planem diety, niezależnie od miejsca zamieszkania czy aktualnego pobytu. Każdy plan treningowy oraz dieta obejmują różnorodne treningi i zestawy dań, tak aby były one jak najbardziej skuteczne, ale przy tym atrakcyjne. Oferowane w Serwisie Internetowym Plany sporządzane są zawsze indywidualnie na podstawie informacji przekazanych przez Usługobiorcę w wypełnionej Ankiecie.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

4)       USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
 3. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorców jest nieodpłatne, z wyłączeniem Zamówienia odpłatnych Planów, których koszt wskazany został w Cenniku.
 4. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć bez wad.

5)       WARUNKI KORZYSTANIA Z FORMULARZA ZAMÓWIENIA

 1. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Usługobiorcę interesującego go Planu do elektronicznego koszyka w Serwisie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego).
 2. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu), adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.
 3. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

6)       WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA USŁUGOBIORCY

 1. Korzystanie z Konta Usługobiorcy możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola akcji – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Konta pomiędzy Administratorem i Usługobiorcą. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: login oraz adres poczty elektronicznej. W wiadomości z potwierdzeniem utworzenia Konta Usługobiorca otrzymuje link umożliwiający ustawienie hasła dostępu do Konta.
 2. Usługa Elektroniczna Konto Usługobiorcy świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: damianbefit@gmail.com.
 3. W ramach utworzonego Konta Usługobiorca ma wgląd między innymi do złożonych przez siebie Zamówień, sporządzonych dla niego treningów i diet.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Usługobiorcy, gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny, narusza niniejszy Regulamin poprzez bezprawne wykorzystywanie Serwisu.
 5. Zawieszenie Konta Usługobiorcy może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe dokonywanie nowych Zamówień. W czasie zawieszenia Konta Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca odwiesza Konto niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych.
 6. Usługodawca w przypadku zawieszenia Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o korzystanie z Konta z 7-dniowym terminem wypowiedzenia.

7)       NEWSLETTER

1.   Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.   Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, na przykład za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej na adres: damianbefit@gmail.com.

8)       PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE

1.       Realizacja Zamówienia złożonego przez Usługobiorcę wymaga wcześniejszego uiszczenia płatności.

2.       Cena każdego Planu uwidoczniona na stronie Serwisu podana jest jako cena całkowita i zawiera kwoty podatków. O łącznej cenie wraz z podatkami, a także o innych kosztach, które mogą powstać w wyniku korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Usługobiorca jest informowany na stronach Serwisu, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową.

3.       Serwis Internetowy udostępnia Usługobiorcom następujące sposoby płatności: płatności elektroniczne lub kartą płatniczą oraz płatności przelewem tradycyjnym. Sposoby płatności wskazane są każdorazowo w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.

4.       Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Usługobiorcy za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl lub PayPal.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

 1. Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.
 2. PayPal.com – serwis należy do spółki PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.

5.       W przypadku wyboru przez Usługobiorcę płatności elektronicznych lub płatności przelewem Usługobiorca obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

9)       WARUNKI ZAKUPU I SPORZĄDZENIA PLANU

1.       Procedura zakupu Planu w Serwisie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień ma następujący przebieg:

a.       Zakup Planu następuje po uprzednim złożeniu przez Usługobiorcę Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia zgodnie z pkt. 5.1 Regulaminu.

b.       Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Usługobiorcy stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy. Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa.

c.        Usługobiorcy po uiszczeniu płatności zostaje przesłana na podany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej Ankieta.

d.       Sporządzenie Planu przez Usługodawcę następuje w terminie 5 Dni Roboczych od chwili zaksięgowania płatności Usługobiorcy, nie wcześniej jednak niż od chwili otrzymania Ankiety wypełnionej przez Usługobiorcę.

e.       Zamówiony przez Usługobiorcę Plan zostaje udostępniony w ramach Konta Usługobiorcy w Serwisie Internetowym lub przesłany na podany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej, w zależności od preferencji Usługobiorcy.

2.       Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 9.1 lit. b) Regulaminu. Treść umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Usługodawcy.

3.       Plan nie stanowi udzielenia pomocy, porady lub opinii lekarskiej ani orzeczenia o stanie zdrowia czy też opinii konsylium w rozumieniu Ustawy o Zawodzie Lekarza. Plan nie stanowi także działalności leczniczej ani świadczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Działalności Leczniczej. Plan ma charakter informacyjny i edukacyjny oraz ma na celu promocję zdrowego stylu życia, wykonywania ćwiczeń i trzymania się wyznaczonej diety w celu osiągnięcia rezultatu, na jakim zależy Usługobiorcy.

4.       W zależności od warunków zakupionego Planu, w szczególności gdy Usługobiorca ma wątpliwości dotyczące wpływu diety bądź ćwiczeń treningowych na jego stan zdrowia, może również skorzystać z Konsultacji.

5.       Konsultacja z Usługodawcą nie zastępuje bezpośredniej wizyty u lekarza.

6.       Konsultacja nie może być podstawą do podejmowania bądź zaniechania przez Usługobiorcę leczenia, terapii, przyjmowania lub nieprzyjmowania leków – w każdym wypadku, niezależnie od udzielonej Konsultacji, przed podjęciem decyzji w tym zakresie zalecana jest bezpośrednia wizyta u lekarza lub dietetyka.

10)  KONTAKT Z NAMI

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: damianbefit@gmail.com), za pośrednictwem której można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

11)  REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.       Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: damianbefit@gmail.com.

2.       Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3.       Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów nieustosunkowanie się do reklamacji w powyższym terminie skutkuje uznaniem reklamacji za zasadną.

12)  ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami i dotyczy umów zawieranych między nimi a Usługodawcą.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 12.2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt. 12.4 Regulaminu.
 4. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi trwającej powyżej 14 dni oraz po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o jej świadczenie, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 5. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: 32 Lawlor Way, Portlaoise, C.O. Laois, Ireland lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: damianbefit@gmail.com.
 6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

13)  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

14)  PRAWA AUTORSKIE

1.       Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

2.       Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

15)  PRAWO DO KORZYSTANIA Z PLANÓW USŁUGODAWCY (LICENCJA)

 1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy Planów stanowiących utwory w rozumieniu Prawa Autorskiego i będących tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego oraz co do których autorskie prawa majątkowe przysługują Usługodawcy.
  1. Poniższe postanowienia Regulaminu mają na celu określenie zasad udzielania licencji Usługobiorcy przez Usługodawcę na Plan objęty ochroną Prawa Autorskiego, w zakresie niezbędnym do korzystania przez Usługobiorcę z Planu.
  1. Korzystanie przez Usługobiorcę z Planu stanowiącego utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będącego tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest wyłącznie dla celów niezarobkowych, dla własnego użytku Usługobiorcy, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego.
  1. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Prawo Autorskie i regulację dotyczącą dozwolonego użytku, Usługobiorca nie jest uprawniony do udostępniania Produktu osobom trzecim oraz do jego wykorzystywania w celach zarobkowych.
  1. Z chwilą dokonania płatności za złożone Zamówienie Usługodawca udziela Usługobiorcy niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencji na korzystanie z Planu, obejmującej prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji: (1) pobrania Planu ze strony Serwisu Internetowego i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera lub innego urządzenia multimedialnego; (2) trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Planu techniką cyfrową; (3) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Planu w całości lub w części (techniką cyfrową, drukarską, reprograficzną, przy użyciu komputera, w Internecie), w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania, stosowania lub przechowywania Planu niezbędne jest jego zwielokrotnienie; (4) trwałego lub czasowego utrwalenia Planu w całości lub w części (techniką cyfrową, drukarską, reprograficzną, przy użyciu komputera, w Internecie), w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania, stosowania lub przechowywania Planu niezbędne jest jego utrwalenie. Wszelkie prawa poza powyższymi nieudzielone Usługobiorcy w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Usługodawcę, w szczególności Usługobiorca nie jest uprawniony do: (1) rozpowszechniania Planu, w tym najmu Planu lub jego kopii; (2) sublicencjonowania Planu (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Planu oraz (3) do wprowadzenia Planu do obrotu, w tym użyczenia lub najmu.

16)  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Umowy zawierane poprzez Befit.info.pl zawierane są w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.

2.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian u z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

a.       W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

b.       W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz sporządzone Plany.

3.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4.       Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Befit.info.pl

17)  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

BE FIT DAMIAN JAROSZEWICZ
32 Lawlor Way, Portlaoise, C.O. Laois, Ireland
damianbefit@gmail.com

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.